مالت تاما انجمن Tnabar سبب مردم با مشکلات مختلف برای موفقیت در جامعه. ما ادغام طبل و سازهای کوبه ای به عنوان ابزار یادگیری خلاق است که پرداختن به مهارت های زندگی و افزایش ذهن, جسم و روح به سوی یک زندگی جامع.

مالت انجمن تاما درامز

تبلیغات
این را به اشتراک بگذارید