માર્કેટિંગ વ્યૂહરચના, નામકરણ, logo and website design for start-up Alymed, પ્રવાસ ઓપરેટર મેડિકલ ટુરિઝમ વિશેષતા.
અને વ્યક્તિ કાળજી સમર્પિત સુખાકારી સેવાઓ આપે છે રિસ્પોન્સિવ વેબસાઇટ ડિઝાઇન, with the possibility to treat themselves at the best hospitals in the world at a lower price than the European countries, which represent the target of the company.
Website marketing and content strategy, organization of the digital ecosystem, architecture and usability of the site, published in both English and Italian languages.
Site design that offers intuitive user experience, though it has over 200 pages for over 170 different treatments each language.
The site is the main tool for approaching the target through a qualified image and easy and intuitive navigation of the site.
From the first test online campaigns the site has been very successful.

જાહેરખબરો
આ શેર