ધર્મ વિશ્વ is only website from India which covers all religions of the world. અમારા ધ્યાન ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક સંસ્થાઓ દ્વારા ચાલી સામાજિક પહેલ પ્રકાશિત કરવા માટે છે, કે સમાજ ઉત્થાન. સામાજિક કારણે, રાજકીય, આર્થિક આક્રમણોને, Religion is perceived negative mostly. We are presenting the pure religious practices with proper references. Our goal is to aware youth and engage positive forces for unanimity and peace.

જાહેરખબરો
આ શેર