តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនឆូតកាតដោយឥតគិតថ្លៃពី Harbortouch

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនឆូតកាតដោយឥតគិតថ្លៃពី Harbortouch

The POS (ចំនុច​នៃ​ការ​លក់) ប្រព័ន្ធនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃអាជីវកម្មលក់រាយនិងភោជនីយដ្ឋាន, ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ. ការមានប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនឆូតកាតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅលើបញ្ជីសាច់ប្រាក់ជួយអ្នកក្នុងការទទួលបានរបាយការណ៍ពីការលក់លម្អិតទាំងអស់. ដូច្នេះ, it is great for the cashier as well...