ថ្ងៃនេះ, DriveSavers គឺជាមេដឹកនាំទូទាំងពិភពលោកក្នុងការផ្តល់សេវាការងើបឡើងវិញទិន្នន័យនិងផ្តល់លឿនបំផុត, សេវាងើបឡើងវិញទិន្នន័យដែលមានសុវត្ថិភាពនិងអាចជឿទុកចិត្តបំផុតដែលអាចរក. យើងមានបុគ្គលិកជាង 90 អ្នកជំនាញនិងការគាំទ្រនៅលើ 18,000 ដៃគូអាជីវកម្ម. ភាគច្រើនបំផុតនៃអាជីវកម្មរបស់យើងបានមកពីការបញ្ជូននិងអតិថិជនម្តងទៀត. យើងបានទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាអ្នកផ្តល់សេវាការងើបឡើងវិញទិន្នន័យដែលជឿទុកចិត្តបំផុតនិងគោរពនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះដែលជា.

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ចែករំលែកនេះ