យើងជាក្រុមហ៊ុនដែលបានផ្ដល់នូវការបណ្តុះបណ្តាបណ្តាញសម្រាប់បុគ្គលដែលធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងការគ្រប់គ្រងអាហារនិង / ឬសម្លឹងរកមើលការទទួលបានការអប់រំនៅក្នុងនីតិវិធីដោះស្រាយសុវត្ថិភាពអាហារនិងតម្រូវការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក.

EFOODTRAINER

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ចែករំលែកនេះ