ទស្សនាវដ្តី Forbes ជាផ្នែកមួយនៃទស្សនាវដ្តីអាជីវកម្មជាតិរបស់អាមេរិកមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតដែលជាការល្បីល្បាញក្នុងបញ្ជីរបស់ខ្លួននៃប្រជាជនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននៅអាមេរិក, ទស្សនាវដ្តី Forbes បានគេស្គាល់ថាជា 400. បោះពុម្ភផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍, ទស្សនាវដ្តីនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិមួយនៃដំណឹងនិងការវិភាគពីក្រុមហ៊ុន, individuals and articles of interest to people who are in business. Forbes Magazine covers topics that include technology, finance, communications, law, markets and trends in business. “The Capitalist Tool” is the magazine’s motto. The current editor is Steve Forbes.

B.C. Forbes, a Hearst newspaper columnist, and Walter Drey, publisher of the Magazine of Wall Street, founded Forbes magazine in 1917. The magazine was valued at more than $750 million, according to a New York Times report in 2009.

Forbes and his stable of business writers make regular appearances on television and radio to offer financial advice to its readers. Other media ventures include Forbes Custom Media, Forbes Conference Group and Forbes Investment Advisory Group. A recent addition to its publications is Forbes Woman.

Every September, Forbes Magazine publishes its popular list of the 400 Richest Americans. Started in 1982, the list includes the wealthiest Americans based on their net worth. This list captures the entrepreneurial and individual energy of American corporations.

This list will typically give the story of that person’s accumulation of wealth, the company, the person’s age and education. The list also analyzes the trend of finances and the leadership. នេះ 2010 list showed that the total wealth of the 400 richest individuals was $1.37 trillion. This total was a drop from 2008 when the total sum was $1.54 trillion. All individuals were worth in excess of $1 billion. Bill Gates, the founder of Microsoft, continued to hold the title as the richest American for the 17th year in a row.

The articles in Forbes Magazine focus on hot business trends that appeal to both sophisticated entrepreneurs and the ordinary consumer. For example, here are the top stories listed at forbes.com:

* Microsoft shows off its first new logo in 25 ឆ្នាំ.

* Mitt Romney paid 30 percent in federal taxes, not 13 percent.

* Does information technology addict people?

* How successful people change the world with these three questions.

* Will Apple’s iPhone 5 break the quarter billion sales mark?

The magazine continues its trend to appeal to pop culture by making business news interesting to a wide range of people. It focuses on a variety of topics that draw people to the newsstand to purchase the magazine and visit the website. These topics include investing, high-tech, entrepreneurs, opinion, lifestyle, leaders and lists.

The Forbes publishing empire is sliding smoothly into the 21st century with a slick and well-designed website that features interviews with top news makers on video, reader posts and discussions on popular topics.

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ចែករំលែកនេះ