សមាគម Tnabar តាម៉ាម៉ាល់តាផ្តល់អំណាចដល់អ្នកដែលមានការលំបាកនានាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងសង្គម. យើងបានរួមបញ្ចូលស្គរនិងឧបករណ៍គោះជាឧបករណ៍ការរៀនសូត្រការច្នៃប្រឌិតដែលបានដោះស្រាយបំណិនជីវិតនិងបង្កើនចិត្ត, រាងកាយនិងស្មារតីឆ្ពោះទៅរកជីវិតរួម.

ប្រទេសម៉ាល់ត៍ក្រុមហ៊ុន Tama សមាគមវាយស្គរ

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ចែករំលែកនេះ