កម្មវិធី Quikthinking បានបង្កើតឡើងដោយ Kingsley ក្រុមហ៊ុន H. ស្ម៊ីធនៅក្នុង 1989. ផលិតផលដំបូងរបស់យើង, Quikthinking លេខកូដតំបន់, ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុង 1993 (ឥឡូវ ZipCodeFinderUSA.com). ក្នុង 1998, យើងបានចេញផ្សាយការផ្តល់តួនាទីដល់សព្វវចនាធិប្បាយស៊ីឌីរ៉ូម, ដែលបានចូលទៅក្នុង BlackHistoryPeople.com morphed.

យើងបានបំពាក់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android, ទូរស័ព្ទ iPhone, កម្មវិធី Kindle, ឧបករណ៍ដែលមានការបង្រៀន, កម្រងសំណួរ, ការប្រកួតនិងកម្មវិធី.

http://www.quikthinking.com/

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ចែករំលែកនេះ