Malta Tama Tnabar ສະມາຄົມພະລັງປະຊາຊົນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆເພື່ອສໍາເລັດໃນສັງຄົມ. ພວກເຮົາເຊື່ອມໂຍງກັບ drums ແລະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື percussion ເປັນເຄື່ອງມືການຮຽນຮູ້ການສ້າງສັນທີ່ແກ້ໄຂທັກສະຊີວິດແລະເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈ, ຮ່າງກາຍແລະຈິດວິນຍານໄປສູ່ການມີຊີວິດຖ້າຫາກ.

Malta ສະມາຄົມ Tama ກອງ

ການໂຄສະນາ
ແບ່ງປັນນີ້