ഇന്ററാക്ടീവ് ഇന്റലിജൻസ്

ഇന്ററാക്ടീവ് ഇന്റലിജൻസ്

Deliver Next Generation Customer Experience Today

Genesys powers more than 25 billion of the world’s best customer experiences each year and is the only company recognized by top industry analysts as a leader in both cloud and on-premise customer engagement solutions.

We passionately believe that great customer engagement drives great business outcomes. അതിലും കൂടുതൽ 10,000 companies in over 100 countries trust the industry’s #1 customer experience platform to orchestrate seamless omnichannel customer journeys and build lasting relationships.

The World’s #1 Customer Experience Platform

ഇന്ററാക്ടീവ് ഇന്റലിജൻസ്
http://www.inin.com

പരസ്യങ്ങൾ

1 Comment

  1. Genesys

    This article links to Interactive Intelligence, which was purchased by Genesys in December 2016. For more information on this acquisition, please visit: https://www.genesys.com/inin

    Reply

ഒരു മറുപടി വിടുക

ഈ സൈറ്റിൽ സ്പാം കുറയ്ക്കാൻ അകിസ്മെത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്ത് അറിയുക.