ത്രുമര്ത്സ് എല്ലാ മൂല്യം ഇന്ചെംതിവിജെദ് ഷോപ്പിംഗ് സംബന്ധിച്ച അനായാസമായി ഏകദേശം ഓരോ ഇടപാടിനും പോയിന്റ് ചശ്ബച്ക് നൽകുന്ന റിവാർഡ് ആണ്.

പരസ്യങ്ങൾ
ഇത് പങ്കുവയ്ക്കുക