ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ Seminole ਕਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ

ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ Seminole ਕਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ
Welcome to Seminole County

Thank you for caring enough about our republic to be a registered and informed voter. Over the past few years you may have seen media reports about voting problems in the nation. You can be proud of living here in Seminole County, as our team has won national and international awards for running efficient, fair and trusted elections. Our mission statement (Efficient Elections—Excellent Service—Fiduciary Conservatism—Voter Confidence) is a guiding set of principles as well as a reflection of how we conduct the operations of this vital democratic function. Welcome home.

Michael Ertel
Supervisor of Elections
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਇਹ ਸਾਈਟ Akismet ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ. ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਡਾਟਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ.