දැන්වීම්
කළු ජාතික ඉතිහාසය ජනතා

කළු ජාතික ඉතිහාසය ජනතා

Black History People We offer a portal for people searching for facts and information about the lives of famous and important black people in American history. අපේ වෙබ් කළු ඉතිහාස මාසය කටයුතු සඳහා අදහස් සොයමින් ගුරුවරුන් විසින් භාවිතා කරයි, students researching...
Quikthinking මෘදුකාංග

Quikthinking මෘදුකාංග

Quikthinking මෘදුකාංග කිංස්ලි එච් විසින් ආරම්භ කරන ලදී. දී ස්මිත් 1989. අපගේ පළමු නිෂ්පාදන, Zip Codes Quikthinking, නිකුත් කරන ලදී 1993 (දැන් ZipCodeFinderUSA.com). තුළ 1998, අපි බල ගැන්වීම විශ්වකෝෂය CD-ROM නිදහස්, BlackHistoryPeople.com බවට morphed ඇති. We feature...
අධ්යයනය 27

අධ්යයනය 27

අධ්යයනය 27 is a website design and development agency located in Asturias , we specialize in the creation and management of online stores, වෙබ් සත්කාරක, digital marketing, SEO positioning and we offer face-to-face courses in Oviedo (Asturias), which began its...