කළු ජාතික ඉතිහාසය ජනතා

අපි ඇමරිකානු ඉතිහාසය තුල ජනප්රිය හා වැදගත් කළු ජනතාවගේ ජීවිත ගැන දත්ත හා තොරතුරු සොයමින් ජනතාව සඳහා බිහිදොර ලබා. අපේ වෙබ් කළු ඉතිහාස මාසය කටයුතු සඳහා අදහස් සොයමින් ගුරුවරුන් විසින් භාවිතා කරයි, ව්යාපෘති පර්යේෂණ සිසුන්, තම දරුවන්, ඔවුන්ගේ සිහින අනුගමනය කිරීමට ඔවුන් දිරි ගැන්විය කළ හැකි බොහෝ ජනප්රිය අප්රිකානු ඇමරිකානුවන් හොඳින් දැන සිටින බව තහවුරු කිරීම සඳහා අවශ්ය හා සැලකිලිමත් දෙමාපියන්.

කළු ජාතික ඉතිහාසය ජනතා

දැන්වීම්
මෙම දැන්වීම බෙදා