අධ්යයනය 27 is a website design and development agency located in Asturias , අප සමඟ අමුත්තන් ගබඩා නිර්මාණය සහ කළමණාකරණය විශේෂඥතාවක්, වෙබ් සත්කාරක, ඩිජිටල් අලෙවිකරණ, SEO පිහිටුම් and we ඉදිරිපත් මුහුණට මුහුණ Oviedo පාඨමාලා (Asturias), දී වෙබ් සේවා සිය ගමන ආරම්භ කරන 2008.

For the design and development of web pages and online stores we use content managers such as වර්ඩ්ප්රෙස්, ජූම්ලා හෝ Prestashop adapted to the needs of our customers so that the user experience is the best and most pleasant as possible.

For වෙබ් සත්කාරක we use private servers located in ස්පාඤ්ඤයේ, with exclusive access to the administration area of ​​our customers, සහ වෙබ් පිහිටුම් අනුව, it is now essential to have a good positioning in search engines such as ගූගල්, Bing හෝ යාහූ to find us easily.

දැන්වීම්
මෙම දැන්වීම බෙදා