අපි ප්රදර්ශනය දිරිමත් දේශීය මෝටර් රථ ක්රීඩා සමාජය වන, ඉතිහාසය සහ අපගේ ජනතාව අධ්යාපනය, මෝටර් රථ හා අපගේ කිහිපයක් පාසල් දිස්ත්රික්ක සඳහා ශිෂ්යත්ව ලබා දීම. අපේ වෙබ් අඩවිය තොරතුරු කිරීමට ඉතා දුෂ්කර උත්සාහ, විනෝදාත්මක හා අපගේ සියලු නරඹන්නන් සඳහා සිත්ගන්නා, not just car people. We have designed our site to make it easy for visitors to find pages of interest as well as keeping it clean and not cluttered.

ලේක් Chelan කාර් සමාජය

දැන්වීම්
මෙම දැන්වීම බෙදා