මෝල්ටා Tama Tnabar සංගමයේ සමාජයේ සාර්ථක කර ගැනීමට විවිධ දුෂ්කරතා මධ්යයේ මනුස්සයෙක්. අප ජීවන කුසලතා ඇමතීමට වූ නිර්මාණාත්මක ඉගනීමේ මෙවලම් ලෙස භාන්ඩ සහ බෙර පකෂන් උපකරණ ඒකාබද්ධ සහ මනස දියුණු, සාකල්ය ජීවිතය දෙසට ශරීරය හා ආත්මය.

මෝල්ටා සංගමයේ Tama බෙර

දැන්වීම්
මෙම දැන්වීම බෙදා