දැන්වීම්

Quikthinking මෘදුකාංග කිංස්ලි එච් විසින් ආරම්භ කරන ලදී. දී ස්මිත් 1989. අපගේ පළමු නිෂ්පාදන, Zip Codes Quikthinking, නිකුත් කරන ලදී 1993 (දැන් ZipCodeFinderUSA.com). තුළ 1998, අපි බල ගැන්වීම විශ්වකෝෂය CD-ROM නිදහස්, BlackHistoryPeople.com බවට morphed ඇති.

අපි ඇන්ඩ්රොයිඩ් එළිදැක්වේ, iPhone, Kindle යෙදුම්, ගුරු මෙවලම්, පැනවිසදුම්, ක්රීඩා හා මෘදුකාංග.

http://www.quikthinking.com/

දැන්වීම්
මෙම දැන්වීම බෙදා