වැලි මාළිගා මංගල උත්සව පූර්ණ-සේවාව විවාහ-සැලසුම් කිරීමේ ව්යාපාර. Shari Grenier, නිර්මාතෘ සහ වැලි මාළිගා නිර්මාණශීලී අධ්යක්ෂ, ද පැවිදි පැවිදි වේ, අප මෙන්ම officiating සේවා ලබා දිය හැකි. විවාහ සැලසුම් ලෙස වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තුවන අයට, අපි වැලි මාළිගා මංගල සැලසුම්කරු සහතිකකරණ වැඩසටහන ඉදිරිපත්.

https://sandcastlesweddings.com

දැන්වීම්
මෙම දැන්වීම බෙදා