දැන්වීම්

WebVideoFetcher.com ඔබට YouTube ඇති ශ්රව්ය හෝ වීඩියෝ URL එක ඕනෑම ආසන්න බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා අවසර දෙන නිදහස් අන්තර්ජාල වීඩියෝ අයදුම්පත බාගත වේ, මගේ අවකාශය, ගූගල්, ෆේස්බුක් හා 100 කිසිදු කාලය බලා සමග පොදු ආකෘති වැඩි අඩවි, මෙය අපට විශේෂ වන්නේ කුමක්ද.

WebVideoFetcher

http://www.webvideofetcher.com/

WebVideoFetcher - ක්ෂණික ඔන්ලයින් වීඩියෝ Converter

දැන්වීම්
මෙම දැන්වීම බෙදා